Ogólnopolski konkurs plastyczny – Jesień w oczach dziecka

638

V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Jesień w oczach dziecka”

Zapraszamy uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych

 • Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jesień w oczach dziecka”.

Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką gamę barw jesiennego krajobrazu.

 • Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
  oraz nauczyciele: mgr Beata Kulasa i mgr Elżbieta Twardoch.

Cele konkursu

 • Promocja szkół, w tym świetlic szkolnych.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.
 • Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.
 • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas jesiennej przyrody.

Warunki uczestnictwa

 • Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie A4, techniką dowolną – płaską (bez użycia materiałów sypkich). Prace należy odpowiednio zabezpieczyć.
 • Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę wg załączonego
  do regulaminu wzoru.
 • Każda placówka może dostarczyć dowolną ilość prac uczniów, osobiście lub na adres organizatora do dnia 30 października 2020r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dane organizatora:

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Powstańców Śląskich 41
44-186 Gierałtowice
tel. 32 30-11-570 (wew.154 lub 155)
Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny

 • Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zdobywców nagrodzonych miejsc i wyróżnień. Prace będą oceniane pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu, estetyki.

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Lista nagrodzonych w konkursie prac zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły zspgieraltowce.pl oraz świetlicy www.swietlica.zspgieraltowice.pl.
 • Prezentacja nagrodzonych prac w postaci wystawy pokonkursowej nastąpi po ogłoszeniu wyników w listopadzie 2020r.
 • Prace konkursowe nie będą zwracanie i przechodzą na własność organizatora.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą na upublicznienie prac i danych osobowych.
 • Szkoły, które chcą otrzymać dyplom za udział w konkursie, prosimy o wpisanie w metryczkę czytelnego adresu e-mail szkoły na który zostanie on przesłany.
  UWAGA:
  w związku z reżimem sanitarnym spowodowanym przez  pandemię prace będą otwierane po przebytej w bezpiecznym miejscu kwarantannie.
  Zachęcamy do udziału w konkursie