Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców:

(31 października 2019 r.; 30 kwietnia 2020 r.; 2,3 stycznia 2020 r.; 12 czerwca 2020 r.)