Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców:

2-3 listopada 2023 r.; 2 stycznia 2024 r.;
2 maja 2024 r.; 31 maja 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty: 14, 15, 16 maja 2024 r.