Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców:

2  listopada 2020 r.; 12,13 listopada 2020 r.; 4,5 stycznia 2021 r.; 4 maja 2021 r.;
1 czerwca 2021 r.; 4 czerwca 2021 r.