Ponowne uruchomienie placówki dla uczniów klas I – III

173

Informacja dla Rodziców uczniów klas I-III
dotycząca ponownego uruchomienia placówki.

            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Sanoku w porozumieniu
z organem prowadzącym informuje, że od dnia 25.05.2020 r., po spełnieniu wytycznych MEN, MZ i GIS uczniowie klas I-III będą realizowali zajęcia opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły.

PO ZAPOZNANIU SIĘ Z WYTYCZNYMI dla szkół podstawowych rodzice mają możliwość deklaracji udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły
od 25.05.2020 r. do 7.06.2020 r.

Dokumentem wymaganym przy powrocie dziecka do szkoły jest  wypełnione i podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych „Oświadczenie”, które należy wysłać w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godziny 12:00 do wychowawcy klasy lub na adres mailowy szkoły: sp9sanok@gmail.com

Oryginał dokumentu należy dostarczyć w pierwszym dniu obecności dziecka w placówce.

Wszystkie obowiązujące procedury Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w tej sprawie znajdują się poniżej.

To bardzo ważne, aby się z nimi zapoznać!!!

Dyrektor Szkoły
Damian Wojtowicz

Załączniki:
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
Zasady sanitarno-higieniczne
Wytyczne GIS