Przedłużenie nauki zdalnej

0
301

Szanowni  Rodzice, Opiekunowie!!!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 15.04.2021r., od 19 do 25 kwietnia zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół.

W związku z tym nasza szkoła będzie nadal  prowadzić zajęcia stacjonarne przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego tylko dla dzieci, które:

1) posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) lub, których Rodzice/Opiekunowie są:

 1. zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

 Warunkiem koniecznym do zorganizowania tych zajęć  jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły  przez Rodziców/Opiekunów  dziecka.

Nie ulega  zmianie dotychczasowa organizacja  pracy w klasach I – VII :

– Uczniowie klas I-VII  w okresie od 19 do 25 kwietnia będą realizować naukę w trybie zdalnym.

– Dla uczniów z klas I – III , których Rodzice/Opiekunowie są zatrudnieni w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne  związane ze zwalczaniem COVID -19 nasza placówka  zapewnia opiekę świetlicową oraz zajęcia na terenie szkoły. Warunkiem  skorzystania z tej formy jest złożenie wniosku do Dyrektora Szkoły przez Rodziców/Opiekunów dziecka.

– Dla uczniów z niepełnosprawnością  zajęcia w szkole będą organizowane na dotychczasowych zasadach.

Wszelkie informacje związanie z pracą szkoły są przekazywane za pomocą platformy LIBRUS lub stronę internetową szkoły.

Rodzice/Opiekunowie mogą kontaktować się z Dyrekcją Szkoły mailowo  sp9sanok@gmail.com lub telefonicznie 134630579.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Damian Wojtowicz

 

BRAK KOMENTARZY