Nabór uczniów do szkoły na rok szkolny 2020/2021

383

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Sanoka informuje o rozpoczęciu zapisów dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszej szkoły.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA SANOKA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że tegoroczny nabór do przedszkoli i szkół podstawowych odbywał się będą w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

 

  1. Rekrutacja do samorządowych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Miasta Sanoka

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Sanoka. 6-latki objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka, ubiegających się po raz pierwszy do samorządowego przedszkola, lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rozpocznie się 2 marca 2020 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w formie papierowej lub elektronicznej.

Wnioski wydawane i przyjmowane będą od 2 do 20 marca 2020 r. 

Szczegółowe terminy naboru dla dzieci biorących udział w po raz pierwszy w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i oddziałów sportowych lub artystycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka na rok szkolny 2020/2021, (załącznik Nr 1).

Dzieci zamieszkałe w sąsiednich gminach będą mogły zostać przyjęte do sanockich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jeśli palcówki  dysponowały będą nadal wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniające zostało zaplanowane od 12 maja do 14 sierpnia 2020 r.

Kryteria rekrutacji

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane  kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, pod uwagę brane będą kryteria dodatkowe, określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXXII/295/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  1. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych Gminy Miasta Sanoka 

Dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci  zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.

Zgłoszenia dzieci do klas pierwszych obwodowych szkół podstawowych trwały będą od 3 do 27 lutego 2020 r. 

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej w formie papierowej lub elektronicznej.

Dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Zgodnie z  ustawą – Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła po zakończeniu zgłoszeń uczniów zamieszkałych w obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Wnioski uczniów spoza obwodu przyjmowane będą od 2 do 16 marca 2020 r. oraz od 12 maja do 14 sierpnia 2020 r., w przypadku przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

Szczegółowe terminy rekrutacji uczniów do klas I określa  Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 stycznia 2020 r.  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i oddziałów sportowych lub artystycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka na rok szkolny 2020/2021, (załącznik Nr 2).

Wzory wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępne są w danej szkole w formie papierowej lub elektronicznej.

Kryteria rekrutacji dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXXII/294/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

III. Rekrutacja do oddziałów sportowych lub artystycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka na rok szkolny 2020/2021

Do klas sportowych lub artystycznych w szkołach podstawowych ubiegać się mogą chętni uczniowie posiadający odpowiednie predyspozycje i zdolności, bez względu na miejsce zamieszkania i obwód szkolny.

Terminy rekrutacji  

Wnioski uczniów do klas sportowych lub artystycznych przyjmowane będą od 2 do 16 marca 2020 r. oraz od 12 maja do 14 sierpnia 2020 r. w przypadku postępowania uzupełniającego.

Szczegółowe terminy rekrutacji uczniów do klas sportowych lub artystycznych określa

Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i oddziałów sportowych lub artystycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka na rok szkolny 2020/2021, (załącznik Nr 3).

Zgłoszenie o przyjęcie ucznia do 1 klasy        Wniosek o przyjęcie ucznia z innego obwodu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych       Karta zapisu dziecka do świetlicy

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSanok – Licata
Następny artykułWyróżnienie dla Claudii i Zuzi